Privacybeleid

VCS Observation (hierna VCS) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VCS hecht grote waarde aan privacy en vindt het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van VCS achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze privacy policy.

De Privacy Policy in opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Algemene informatie over deze privacy policy;
 • Uitgangspunten van de privacy policy;
 • Verwerkingen van persoonsgegevens (voor bezoekers van de website en klanten van VCS);
 • Verwerkingen van persoonsgegevens (voor sollicitanten van VCS);
 • Leadgeneratieservice;
 • Contactgegevens;

Algemeen

VCS is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker.

VCS als verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen waar wij rechtstreeks contact mee hebben, zoals onze (potentiële) klanten, bezoekers van onze website en sollicitanten, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacy policy is voor deze groep bedoeld.

VCS als verwerker

Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen namens onze klanten (zoals bijvoorbeeld bezoekers, inwoners en klanten) zijn wij verwerker. Daarvoor is deze privacy policy niet bedoeld. Hiervoor hebben wij, in samenwerking met onze relaties, aparte verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Alleen Analytic Cookies

Er worden enkel en alleen Analytic Cookies gebruikt, waarbij IP-adressen zijn geanonimiseerd. Tracking wordt niet gebruikt.

Contact

Wanneer u meer wilt weten over de beveiliging en privacy van onze aangeboden diensten en applicaties verzoeken wij u contact op nemen met uw accountmanager of een bericht te sturen aan privacy@vcsobservation.com

Uitgangspunten van onze privacy policy

 1. De begrippen die in deze privacy policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.
 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacy policy omschreven doeleinden (grondslag).
 3. Wij verwoorden onze voorwaarden en privacy policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.
 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben.
 5. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn.
 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig.
 7. Tezamen met onze toeleveranciers zullen wij ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij werken volgens de standaarden van de ISO 27001 aangaande informatiebeveiliging. Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden volledig dekkend en doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, van ons verwacht mag worden.
 8. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen, voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.
 9. We stellen u ook in staat om uw rechten rondom uw persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Uw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Privacy Officer.
 10. Als u een klacht heeft over hoe wij of onze sub-verwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Privacy Officer. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.
 11. Wij versturen geen nieuwsbrieven aan onze klanten. Uw persoonsgegevens welke bij ons bekend zijn worden niet voor dit doel gebruikt.
 12. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier van onze website, via het algemene telefoonnummer of het directe nummer of mailadres van uw accountmanager of contactpersoon.

Verwerkingen van persoonsgegevens (voor bezoekers van de website en klanten van VCS)

Persoonsgegevens en redenen:

 1. NAW- gegevens (Naam, Aders, Woonplaats, Land)

Nodig voor registratie, facturering, identificatie en klantcontact.

 1. Contactgegevens (Emailadres, telefoonnummer)

Om met elkaar te kunnen communiceren, verzoeken te controleren en support te verlenen.

 1. Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, bedrijfsvorm, KvK- nummer, BTW- nummer)

Nodig voor registratie en facturering.

 1. Betaalgegevens (IBAN en rekeninghouder)

Om betalingen te kunnen verwerken.

Grondslag voor de verwerking:

Contractueel. Noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Bewaartermijn:

Tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de Overeenkomst. Facturen worden bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen.

Ontvangers van gegevens:

Wij maken gebruik van een aantal softwarepakketten om onze klantgegevens op de juiste manier te verzamelen, verwerken en bij te houden in onze organisatie. Wij hebben met al onze verwerkers een getekende verwerkersovereenkomst waardoor wij de veiligheid van uit persoonsgegevens kunnen waarborgen.

Verwerkingen van persoonsgegevens (voor sollicitanten van VCS)

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de website verstrekt aan VCS, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Indien u via de website solliciteert op een functie binnen VCS, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere collega’s van VCS, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Bewaren van informatie

VCS bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan VCS worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan VCS worden verstrekt. VCS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en vraagt altijd uw toestemming om uw gegevens, indien wenselijk, te bewaren aan het einde van een sollicitatieprocedure. VCS heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Delen van informatie

VCS zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij;

 • u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
 • de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en VCS gesloten overeenkomst;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, zoals een sollicitatie bij VCS.
 • VCS dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
 • VCS van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

Leadgeneratieservice

VCS maakt gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. ”Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt-out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Contact

Als u wenst te reageren op deze privacy policy of wanneer VCS naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacy policy handelt, vragen we u contact met VCS op te nemen. Dit kunt u doen door een bericht te sturen aan privacy@vcsobservation.com